اولین کنگره تخصصی استانداردهای تجیزات پزشکی ومواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون