اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات