دستگاه بازیافت آبهای مصرفی اتوکلاوهای (cssd) و دستگاه های مشابه
اتوکلاو بی خطرساز زباله های عفونی بدون خردکن (ظرفیت از ۷۵ تا ۲۰۰۰ لیتر)
اتوکلاو بی خطرساز زباله های عفونی با خردکن داخلی (ظرفیت از ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر)